รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ดูรูปรถเราได้ครับ กลับหน้าแรก ติดต่อเราได้ เลยครับ

 

รถตู้ให้เช่า


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 8,500 บาท


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา

รูปสถานที่ท่องเที่ยว

 

รูปประเทศเวียดนาม
ย่างกุ้ง
รูปประเทศพม่า
วงรอบแม่ฮ่องสอน
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
 

 

 

อุทยานบาเจียง  สาละวัน น้ำตกตาดเลาะน้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาว

รับคณะตามที่นัดหมาย

วันที่ หนึ่ง

 อุทยานบาเจียง  สาละวัน น้ำตกตาดเลาะ

 

แวะรับประทานอาหารเช้าที่ เขื่อนสิริธร แล้วเดินทางไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการ
ท่องเที่ยว ไทย – ลาวข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น  ข้ามแม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ
แขวงจำปาสัก ถึง อุทยานบาเจียง รับประทานอาหาร(1)ที่ ภัตราคารริมน้ำตก เดินชม
บรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนว
ฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม
หมู่บ้านชนเผ่า จำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ เดินทางไป เมือง สาละวัน เป็นแขวงที่มีป่าไม้
สมบูรณ์ มีภูเขาใหญ่ๆ ที่ยังเป็นธรรมชาติดีมาก ชม  น้ำตกตาดเลาะ ชึ่งเป็นที่นิยม ของ
นักท่องเที่ยว น้ำใสบรรยากาศร่มรื่นรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร(2)  เมืองปากเซ
เข้าที่พัก โรงแรม

วันที่ สอง
 น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง
 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(3) นั่งเรือล่องโขง  ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานที
สีทันดร
  มหานครของพญานาคเกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ
ขึ้นรถแล้วเดินเท้าต่ออีกนิดเพื่อชม น้ำตกหลี่ผี น้ำตกลือชื่อกระฉ่อนโลก สายน้ำกระโจนลง
ซอกหินเสียงกระหึ่มคำรามน่ากลัว รับประทานอาหาร(4)ที่ ริมมหานทีสีทันดร ชม น้ำตก
คอนพระเพ็ง
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับ
เบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่ง
เอเชีย ชม ต้นไม้มณีโคตร  ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่น
ตระหง่านบนหน้าผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกรากรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร(5)
แล้ว เข้าที่พัก

วันที่ สาม
 เมืองปากซอง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน
 

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(6) ออกเดินทางสู้เมืองปากชองแวะรับประทาน
อาหาร(7)ที่ เมืองปากเช ชมน้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว
สู่เหวลึก กว่า 120 เมตร ระทึกใจกับ ความงามที่ได้เพียงยืนมอง ยากจะหาที่ใดเปรียบของ
น้ำตกตาดฟาน เที่ยว เมืองปากซอง  อากาศเย็นสบายตลอดปี เมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่ง
ของลาว ไร่ชา กาแฟ เรียงรายสองข้างถนน นั่งรถตระเวนเที่ยวชมเมือง แวะตลาดชม น้ำตก
ตาดเยือง
สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับ ด้วย
กล้วยไม้ ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมากเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอด
ภาษี
และของฝากที่ตลาดช่องเม็ก ออกเดินทางกลับ
ส่งที่นัดหมาย
ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ
  
โปรแกรม 3วัน 2 คืนในลาวใต้  รับ ส่ง กรุงเทพฯ

โรงแรม

7-9

14-18

21-27

35 ขึ้นไป

ระดับ 3 ดาว

6,500

6,400

6,300

5,900

ระดับ 2 ดาว

6,100

5,900

5,700

5,500

โปรแกรม 3วัน 2 คืนในลาวใต้  รับ ส่ง อุบลฯ

โรงแรม

7-9

14-18

21-27

35 ขึ้นไป

ระดับ 3 ดาว

5,000

4,900

4,700

4,500

ระดับ 2 ดาว

4,500

4,400

4,300

4,100

 

อัตรานี้รวม    
1 ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว
2 ค่ารถยนต์นำเที่ยว  ค่าที่พัก
3 ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ (รับส่ง อุบลฯ) อาหาร 9 มื้อ (รับ ส่ง กรุงเทพ )
4 ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ค่านั่งรถ และมัคคุเทศน์ลาว
5 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางไทย-ลาว
อัตรานี้ไม่รวม     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

  การจอง
โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
(ทั้งสองธนาคาร)
   - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
** กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-815-4022

 

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศ เลขที่ 11/05791