รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ดูรูปรถเราได้ครับ กลับหน้าแรก ติดต่อเราได้ เลยครับ

 

รถตู้ให้เช่า


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 8,500 บาท


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา

รูปสถานที่ท่องเที่ยว

 

รูปประเทศเวียดนาม
ย่างกุ้ง
รูปประเทศพม่า
วงรอบแม่ฮ่องสอน
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
 

 

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์ 4 วัน 3 คืน

 
วันที่ หนึ่ง

 ย่างกุ้งหงสาวดี พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ๊ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)

 05.40 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4ประตู 2 เคาน์เตอร์E
  สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความ สะดวกให้กับทุกท่าน
 07.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD 3770
 08.00 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธี
 การทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอ (Shwemawdaw
 Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
 และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน  นำท่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่า
รบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง
ประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ เหนือ)
 กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์(ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ   (ทิศตะวันออก)
 และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)  สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับ พระพุทธศาสนา สร้าง
พระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไจ๊ทีโย(kyaikhtiyo) (พระธาตุ 
 อินทร์แขวน) ถึงบริเวณเชิงเขา นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปิคอัพเพื่อเดินทางขึ้นเขา และในระหว่างทางขึ้น
เขา ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อถึงยอดดอย นำท่านเดิน (หรือนั่งเสลี่ยง
ท่านละ 20 USD ) ต่อไปยังองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก (สูง 5.5 เมตร) พระธาตุอินทร์แขวน
 ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้
ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้า
จันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 พักที่โรงแรม  KYAITHIYO  HOTELOR MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ สอง
 หงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง  ย่างกุ้ง ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

06.00 น.  เชิญท่านไหว้พระและชมทัศนียภาพยามเช้าบนพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารนำท่านเดินทางลงสู่ที่จอดรถปิคอัพ  เพื่อเดินทาง
สู่หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณ
สถานที่สำคัญในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า แวะชมพระราชวังแห่งหงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของเมืองหงสาวดี
12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร….
13.00 น . หลังอาหารกลางวันออกเดินทางต่อไปยังกรุงย่างกุ้งจากนั้นนำท่านสักการะพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง
มัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า นมัสการสักการะ เทพทันใจ ที่ชาวพม่าและชาวไทยหลาย
ท่านที่เคยมาแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า สมญานามของท่านนั้นทันใจจริงๆ เลือกซื้อเครื่องสักการะได้บริเวณ
หน้าพระเจดีย์
15.00 น . นำคณะไปยังตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market)
ซึ่งเป็น ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี
ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก
ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือเทียบเท่าจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Plaza Park
 Royal  Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ สาม
  ย่างกุ้ง เจดีย์เจ๊าทัดจี  เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก

07.00  น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น   นำคณะชมเจดีย์เจ๊าทัดจี (Kyauk Htat Gyi) ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมี
 ขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร ชมเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระ
 พระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2499 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพม่าในสมัย
 นั้น นอกจากนั้นเจดีย์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดีย์แห่งนี้มีความสูงและเส้นผ่า
 ศุนย์กลางอย่างละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.  จากนั้นนำท่านชม  พระเจดีย์โบตะตอง Botahtaung Pagoda (หมายถึงทหารพันนาย)
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้าง ขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน โดยพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี พ.ศ.2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จึง พบโกฐิ์ทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์ อินเดีย
ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าด้วย และได้รับการ ปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้าง โปร่งให้คนเดินเข้าไป ภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุ
ไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของ
มีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมา ถวายแก่ องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดง ไว้หลังจากนั้นนำท่านไป
นมัสการเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon  Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชม
และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง
ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่นธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก
และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกพร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย
ที่ภัตตาคารการะเวก  บนทะเลสาบหลวง ซึ่งภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา
หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่า
ประทับใจอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Plaza Park Royal  Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่ สี่
 ย่างกุ้ง  กรุงเทพฯ

06.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ย่างกุ้ง
08.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3771
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ14,500 บาท เด็ก 13,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท
อัตรานี้รวม     
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ ตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีสนามบิน ไทย พม่า
ค่า VISA  เข้าประเทศพม่า 
ค่าที่พัก บนพระธาตุ 1 ดาว และย่างกุ้ง 4 ดาว 2 คืน,
ค่าอาหารตามรายการ ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  200,000  บาท
ค่าเสลี่ยง คนละ20 US
อัตรานี้ไม่รวม        
ค่าทิปคนแบก 4 คน ๆละ 2000 จ๊าด ( 80 บาท)
ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
หมายเหตุ 
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป
สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว,ไฟฉาย, ยารักษาโรค
การเตรียมเอกสารการเดินทาง   
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
2.  รูปถ่ายสี 1- 2  นิ้ว 3  ใบ( รูปขาว ดำใช้ไม่ได้)
3.  สำเนาบัตรประชาชน                               
การยื่นวีซ่าพม่า   
ต้องใช้เวลาดำเนินการ 1 อาทิตย์ กรณี เร่งวีซ่าจ่ายเพิ่ม  ท่านละ   500 บาท

 

 

  การจอง
โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้งสองธนาคาร)
   - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
** กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-6376837
   

 

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-637-6837 , 0899-212-451 , 086-329-7251 ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศ เลขที่ 11/05791