ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ
ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า

Tel 02-815-4022 , 0899-212-451, 086-329-7251 Fax 02-8155820
Mail:Pramote2008@hotmail.com    www.kanaeng.com  
บอนุญาตเลขที่ 11/05791  
          

 

รถเช่าดูรูปรถได้นะครับ


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 7,500 บาท


ค้นหาที่ Google


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา
เวียดนาม
มีรูปจำนวนมากรอให้ท่านมาชม
กัมพูชา
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
พม่า
ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวนน้ำตกตาดเยือง

เพื่อนบ้าน

 

 

คิดจะเที่ยว ลาว ไม่ว่า หลวงพระบาง ลาวใต้ หลี่ผี คอนพระเพ็ง ไปเป็นหมู่คณะ ไปกับ
กันเอง ทราเวล เรารู้จริง ทำมานาน ผมคนอุบลฯ ลูกอีสานรับอาสา

โทรมาคุยกันก่อนนะครับ 0899-212451

ลาวใต้ มี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมีน้ำตกที่ขึ้นชื่อ มีแก่งน้อยใหญ่นับพันเกาะมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เป็นที่มีไร่ชาพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศลาว คนลาวเป็นคนที่เต็มไปด้วยน้ำใจ รอให้ทุกท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเอง
เราคนพื้นที่ยินดีนำทาง

ประสบการณ์ในการทำงานทัวร์ลาว มากกว่า 10 ปี พร้อมการบริการจากทางทีมงาน
มืออาชีพ อบอุ่น มี ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท ค่ารักษา500,000 บาท/ท่าน
มีใบอนุญาตทำทัวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

คณะทัวร์ที่ไปกับเรามา

คณะทัวร์ที่ไปกับเรามา

น้ำตกหลี่ผี คอนพระเพ็ง เมืองจำปาสัก 
ตาดเยือง ตาดฟาน อุทยานบาเจียง 3 วัน 2 คืน

[CODE : L06 ]

วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 


20.00 น.เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่อุบลฯ (ไม่มีการเปลี่ยนรถ)

วันที่ หนึ่ง อุทยานบาเจียง  ปราสาทวัดพู

08.30 น.รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (1)ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว
ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ถึง อุทยานบาเจียง
เดินชมบรรยากาศหลากหลาย ความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้าย
ฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้
12.00 น.รับประทานอาหารที่ น้ำตกผาส้วม(2) ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก  นครอันเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งนับพันเป็น
บรรยากาศย้อนยุค กว่า 30 ปี มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ก่อนเข้าชมความงาม ของ ปราสาทหินวัดพู หรือ ภัทเรศวร 
ตั้งอยู่บน ภูเขาลิงคบรรพต  ที่มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นแท่งหินศิวลึงค์ธรรมชาติ ปราสาทหิน วัดพู เป็นปราสาท
ขอมแห่งแรก ยุคอาณาจักรเจนละ  ที่ตั้งของเมือง เศรษฐปุระ
18.00 น.รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร  เมืองปากเซ (3) เข้าที่พัก โรงแรม เมืองปากเซ  หรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ)

วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง

07.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4)
นั่งเรือล่องโขง  ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร  มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่ นับหมื่นเกาะ
ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจขึ้นรถลากแล้วเดินเท้า เพื่อชม น้ำตกหลี่ผี น้ำตกลือชื่อ กระ ฉ่อนโลก แหล่งตำนานอันน่ากลัว
12.00 น.รับประทานอาหารที่ ริมมหานทีสีทันดร(5) 
14.00 น.ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง 
กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ชม ต้นไม้มณีโคตร 
ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่นตระหง่านบนหน้า ผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราก
18.30 น.รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร (6) เมืองปากเซ และเข้าที่พัก

วันที่สาม เมืองปากซอง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน

06.30 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7)
07.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของลาว อากาศหนาวเย็นนั่งรถ 
ตระเวนเที่ยวชมเมือง แวะตลาด
09.00 น.ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ความสูงกว่า 120 เมตร 
อากาศหนาวเย็นตลอดปี นาม
น้ำตกตาดฟาน  แวะชิมชา สดๆจากไร่ พร้อมดูไร่ชา ไร่กาแฟ และซื้อผลไม้ริมถนน
12.00 น.รับประทานอาหารที่ร้าน เรือนแพ(8) ปากแม่น้ำเซโดน พร้อมชมแม่น้ำสองสี
15.00 นเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และของฝากที่ตลาดช่องเม็ก
16.30 นออกเดินทางไป เมืองอุบลราชธานี ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ
18.00 น.แวะรับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
04.00 น.ส่งคณะ กลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ

05.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราบริการ
ท่านละ 5,500 บาท /ท่าน รถตู้
ท่านละ5,200 บาท/ท่าน รถบัส
อัตรานี้รวม     
1.ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการไทย – ลาว
2.ค่ารถยนต์นำเที่ยว ใน ลาวและไทย
3.ค่าที่พัก โรงแรมสายลมเย็น ,จำปา ,ดอกคูณ
4.ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ค่านั่งรถ และมัคคุเทศน์ลาว
6.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางไทย-ลาว1,000,000 บาท ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม    
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานฑูตกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ,การเจ็บป่วย(ที่ไม่ใช้จากอุบัติเหตุ)
ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้นค่าทำหนังสือเดินทาง  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)  และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การจอง        
โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
**กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-815-5820
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
ชื่อ-นามสกุล  เลขประชาชน  เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ: บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้ ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท
น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน
ให้ทั้งหมดทันที

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ http://www.keylaos.com/

• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้ 
1.โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม รับประกันความปลอดภัยครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อนครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6.ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี 
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว โรงแรมที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด....
10.อุณหภูมิ อากาศคล้ายกับภาคอีสานของไทย
11.ภาษา ไทยและภาษาลาว คุยกันได้สบายมาก
12.ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
13.ระบบเงินตรา สกุลเงินของลาวคือ กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 240 - 280 กีบ 
(ไปแลกที่ลาวได้เลยครับ) การใช้จ่ายในประเทศลาว สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินกีบได้ทุกที่ครับ
• ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
• น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร 
จะสวยงามที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายนเพราะแม่น้ำโขงจะใสและเห็นแก่งหินชัดเจน 
• แก่งหลี่ผี เป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงต้องนั่งเรือลัดเลาะแม่น้ำโขงซึ่งกว้างนับสิบกม. จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 7 กม.
ก็จะพบแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่องโสมพะมิดหรือมหานทีสี่พันดอน ก็นับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ
ช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตรย์ ในปัจจุบันตัวปราสาทได้ 
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณก่อนสมัยนครวัดให้ดูอยู่ครับ
• น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน สวยงามแบบคลาสสิค ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้ครับ
• น้ำตกตาดเยือง เป็นสายน้ำเส้นเดียวกับน้ำตกตาดฟาน แต่อยู่ทางตอนบน ห่างจากน้ำตกตาดฟานประมาณ 4 กม. 
และเป็นเส้นทางลูกรังอัดแน่นเข้าไปที่น้ำตกอีก 800 เมตร จัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่ง
• น้ำตกตาดผาส้วม หมายถึงน้ำตกที่มีหน้าผาสวยงาม คำว่า "ส้วม" หมายถึงห้องหอหรือห้องรโหฐาน
ที่สวยงามช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 
0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ

 

 

สำหรับท่านที่จะไปเป็นหมู่คณะเรามีบริการที่พิเศษ
ตัวอย่าคณะที่ไปมาแล้ว

ตัวอย่าง

สถานที่ท่องเที่ยวในลาว

หลวงพระบาง คลิ๊ก    วังเวียง คลิ๊ก    ลาวใต้ คลิ๊ก

เวียงจันทน์ คลิ๊ก   เชียงขวาง คลิ๊ก    ภาษาลาว คลิ๊ก

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ถูก บริการดี ปี 2555 เปิดให้จองแล้ว

ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,
พิเศษ กลุ่มท่านมี 4 คน กำหนดวันเดินทางได้เอง ต้องจองก่อนเดินทาง 15 วันนะครับ
และกลุ่ม 8 ท่าน
เราจัดการได้ภายใน 7 วัน ครับ ยกเวนวันหยุดต่อเนื่อง
หมายเหตุ

ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ)
จองก่อนได้เดินทางแน่นอน
โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม่ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้
ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ
ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน
ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที

โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง www.kanaeng.com\lao\luangprabang.html

 

การจอง ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน 1 เดือน ก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ ต้องการ
เดินทางท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน
ทางเรามิได้มีเจตนาที่จะเร่งรัดแต่หากเพื่อความแน่นอนของ ท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ 
เราชำนาญและรู้จริง หลวงพระบาง ลาวใต้ และทุกที่ ที่เราทำ
ทัวร์ ของเรามีแจก หมวก ผ่านด่านแบบ VIP  บริการคืองานของเรา ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ
ถ้าคณะท่านมี 8 คน ขึ้นไป ท่านสามารถ กำหนด วันเดินทาง จุดรับ ส่ง ได้
บริการ รถตู้ให้เช่า ทั่วไทย และประเทศลาว รถตู้ VIP 0899-212451

 

กันเองทราเวล รับทำทัวร์ เป็นหมู่คณะทั่วไทย, ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
เรามีทีมงาน
มืออาชีพ บริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ และมี รถตู้ให้เช่า 
 ดูรูปรถ>>>               

 

• ประเทศลาว : "ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ"
ประเทศ ลาว
ประตูชัย ประเทศลาว
หลวงพระบาง ลาว
วัดเชียงทอง หลวงพระบาง
ประเทศ ลาว
ระหว่างทางสู่หลวงพระบาง
ประเทศ ลาว
หลวงพระบาง ประเทศลาว
ลาว
วังเวียง ลาว
ลาว
วัดพระธาตุหลวง เวียงจันทน์
ลาว
ชนเผ่า ลาว
ลาว
ชนเผ่า ลาว
ลาว
น้ำตกหลี่ผี ลาวใต้

ลาว

ดินแดนเมืองน้องของชาวไทยที่แสนสงบงาม ด้วยวัฒนธรรมที่ยังคงรักษารากของตนเอา
ไว้อย่างมั่นคง ท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่จรรโลง
เมืองลาวให้งดงามอย่างแท้จริง อีกทั้งน้ำใสใจจริงที่ "ผู้ลาว" มีอยู่ล้นเหลือ และพร้อมมอบ
ให้ผู้ไปเยือนทุกคน เหล่านี้คือมนต์เสน่ห์ที่น่าศึกษา และเชื้อเชิญเหล่าบุคคลใจเสรีให้
เดินทางไปยังดินแดน ซึ่งทำให้รู้สึกราวว่ากำลังอยู่ที่ "บ้าน

เมืองท่องเที่ยวของลาวที่คนไทยนิยมไปมากสุด

วังเวียง เมืองแห่งรีสอร์ท
หากต้องการที่พักในเมืองคุณคงต้องตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนว่าชอบ
ห้องพักลักษณะไหนโลเกชั่นตัวเมืองหรือบรรยากาศ อันเงียบสงบ
ริมน้ำซองหากคุณต้องการความเงียบสงบ ห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย
มีห้องพักระดับมาตรฐานริมน้ำซองอย่างถาวรสุขบังกะโละไชโยบ้าน
สบายบังกะโลที่พร้อมให้บริการห้องพักอันกว้างขวางและ สะดวกสบาย
ด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครัน

หลวงพระบาง 
เมืองที่อุดมด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรของวัดวาอารามบ้านเรือน
สไตล์โคโลเนียลตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและน้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบ
กันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม รอยยิ้มที่แจ่มใสและเป็นมิตร
ของผู้คน วิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายกลมกลืน กับธรรมชาติ  ตลอดจนขน
บธรรมเนียมประเพณีที่งดงามสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ หลวงพระบาง
ยังมีลมหายใจของมรดกโลก หลงเหลืออยู่ในขณะที่มรดกโลก
แห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนเฉพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ
แต่หลวงพระบางทั้งเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่า เป็นเมืองที่ได้
รับการ ปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงไม่น่าแปลก
ใจที่ใครหลายคน ใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะมาเยือนเยี่ยมเมืองเล็ก ๆ
ที่เปี่ยมเสน่ห์แห่งนี้ ปัจจุบันการเดินทางภายในหลวงพระบางก็สะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเลือกขี่จักรยานเที่ยวรอบตัวเมือง นั่งรถสามล้อเที่ยวชมวังหรือนั่งเรือ
ชมธรรมชาติสองฝั่งริมน้ำโขง  ราคาต่อรองได้ตามสะดวก ผู้คนหลวงพระบาง
ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร  คุณเองสามารถเดินทางเที่ยวชมได้อย่างสบายใจ

ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน คลิกดูโปแกรม

จำปาสัก

รวมสุดยอดความยิ่งใหญ่ระดับมรดกโลก

ในบรรดาแขวงต่างๆในลาวใต้คงต้องยกให้แขวงจำปาสักซึ่งตั้งอยู่ตรงข้าม
น้ำโขงกับจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแขวงที่มีจุดเด่นทางการท่องเที่ยวมากที่สุด
และได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวสูงสุด แขวงที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นี้
เป็นที่ตั้งของปราสาทวัดภูมรดกโลก น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง
ที่เกิดจากแม่น้ำโขงท่ามกลางเกาะน้อยใหญ่กว่าสี่พันเกาะ ไม่ห่างจากตัวเมือง
ปากเซยังมีน้ำตก สูงที่สุดของแขวงจำปาสักคือ น้ำตกตาดฟาน และตัวเมืองปากเซเอง
ก็มีทิวทัศน์และวิถีเมืองลาวที่น่าสัมผัสยิ่ง

ลาว : ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ
• ลักษณะภูมิศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมาประเทศลาวมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่ต่อมาภายหลังมาเสียดินแดนบางส่วนให้กับสยาม
จนกระทั่งเข้าสู่ยุคปลดปล่อยจากการปกครองของฝรั่งเศส ทำให้ประเทศลาวมีเนื้อที่เหลือเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญถึง 13 สาย ด้วยกัน อาทิเช่น น้ำคาน น้ำงึม น้ำซับ น้ำแบง ฯลฯ
แม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวและเป็นแม่น้ำนานาชาติคือแม่น้ำโขง หรือที่คนลาวเรียกกันว่า แม่น้ำของ
ซึ่งบางส่วนของแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศลาวในแขวงจำปาศักดิ์มีความกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตร เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ขวางกลาง
แม่น้ำโขงคือ น้ำตกคอนตะเพ็ง ซึ่งมีความยาวตามลำน้ำเกือบสิบกิโลเมตร และมีความสูงราว 20 เมตร จากนั้นกระแสน้ำจึงไหลเข้าสู่จังหวัด
ตึงเตรงในประเทศกัมพูชาต่อไป จากเขตแดนลาวมีความยาวทั้งสิ้น 4,500 กิโลเมตร ชายแดนที่ติดกับประเทศไทยมีความยาว 1,730 กิโลเมตร
ส่วนใหญ่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทั้งสองประเทศ มีความยาวทั้งสิ้น 1,400 กิโลเมตร มีเทือกเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ในแขวงเชียงขวาง
ยอดเขาหลายแห่งมีความสูงกว่า 2,000 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศคือ ภูเบี้ย มีความสูงประมาณ 2,820 เมตร
• ลักษณะภูมิอากาศ ประเทศลาวตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือในแขวงพงสาลีที่มีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัด ส่วนทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็น เทือกเขาและที่ราบ
ติดกับประเทศเวียดนาม สำหรับทางตอนใต้สุดมีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชา ประกับกับที่ได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมในทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศลาวมีลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ
• ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน
• ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม
• ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม

ลาว
น้ำตกตาดฟาน ลาว
ลาว
อุทยานบาเจียง 
ลาว
น้ำตกผาส้วม
ลาว
น้ำตกคอนพะเพ็ง ลาว
• การแบ่งการปกครอง ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 แขวง (จังหวัด) และอีกหนึ่งเขตการปกครองพิเศษ คือ
1. นครเวียงจันทน์ (กำแพงเวียงจันทน์) เป็นเขตการปกครองพิเศษคล้ายกรุงเทพฯ
2. แขวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์
3. แขวงหลวงพระบาง เมืองหลวงคือ หลวงพระบาง
4. แขวงหลวงน้ำทา เมืองหลวงคือ หลวงน้ำทา
5. แขวงอุดมไชย เมืองหลวงคือ เมืองไชยหรืออุดมไชย
6. แขวงบ่อแก้ว เมืองหลวงคือ ห้วยทราย
7. แขวงพงสาลี เมืองหลวงคือ พงสาลี
8. แขวงหัวฝัน เมืองหลวงคือ ซำเหนือ
9. แขวงเชียงขวาง เมืองหลวงคือ โพนสะหวัน
10. แขวงไชยบุรี เมืองหลวงคือ เมืองไชยบุรี
11. แขวงบอลิิคำไซ เมืองหลวงคือ เมืองปากซัน
12. แขวงคำม่วน เมืองหลวงคือ เมืองคำบ่วนหรือท่าแขก
13. แขวงสะหวันนะเขต เมืองหลวงคือ เมืองสะหวันนะเขต
14. แขวงสาละวัน เมืองหลวงคือ เมืองสาละวัน
15. แขวงเซกอง เมืองหลวงคือ เมืองเซกอง
16. แขวงจำปาศักดิ์ เมืองหลวงคือ เมืองปากเซ
17. แขวงอัตปือ เมืองหลวงคือ อัตปือ
และเขตปกครองพิเศษ คือ ไชยสมบูรณ์
ลาว
เมืองวังเวีย ลาว
ลาว
เมืองวังเวียง ลาว
ลาว
ทุ่งไหหิน เชียงขวาง ลาว
ลาว
หลวงพระบาง ประเทศลาว
ลาว
วัดวิชุน หลวงพระบาง
ลาว
หลวงพระบาง ประเทศลาว
ลาว
หลวงพระบาง ประเทศลาว
ลาว
หลวงพระบาง ประเทศลาว
• ศาสนา ประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เหมือนกับประชาชนชาวไทยและถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน
อย่างเคร่งครัด อีก 10% ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเข้ามาเผยแพร่ในช่วง
ที่เข้ามาปกครองประเทศลาว
• ภาษา ภาษาประจำชาติคือ ภาษาลาวมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยในภาคอีสานของไทย นอกจากนี้คนลาวบางส่วนยังสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ดี สำหรับประชาชนชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสำเนียงการพูดและความหมายของคำบางคำ
คล้ายกับภาษาพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเลย ทางตอนเหนือของประเทศไทย
• ประชากร จากการสำรวจจำนวนประชากรในปีที่ผ่านมา (2544) ประเทศลาวมรจำนวนประชากรทั้งหมด 5.6 ล้านคน ประกอบด้วย
3 ชนชาติใหญ่รวม 68 เผ่า ได้แก่
• ลาวลุ่ม หมายถึง ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำโขง คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เช่น ไทลาว ไทเหนือ ไทแดง
ไทขาว ผู้ไท ลาวพวน ไทลื้อ เป็นต้น
• ลาวเทิง เป็นกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยบนพื้นที่ที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร คิดเป็นประชากรร้อยละ 20 ของประเทศ เช่น สีดา บ่าแวะ ละแนด ฯลฯ
• ลาวสูง เป็นประชากรส่วนน้อยอาศัยอยู่บนเทือกเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวม้งและเผ่าอื่นๆ เช่น มูเซอ ก่อ กุย เป็นต้น
• ระบบเงินตรา สกุลเงินของประเทศลาวคือ กีบ สำหรับเงินกีบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศลาวส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น
ใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ (ไม่มีเงินในลักษณะเหรียญกษาปณ์)
• ดอกไม้ประจำชาติ ดอกจำปาหรือคนไทยเรียกว่าดอกลั่นทม เป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกขึ้นได้เองตามธรรมชาติ

 

 


ราคาถูก แต่ทำทัวร์คุณภาพ ผ่านด่าน แบบ
VIP ไม่ต้องรอ ให้เสีย เวลาที่ พัก
อาหารดีรถที่ใช้ VIP คนขับ ชำนาญทาง


ข้อคิด :
การเดินทางท่องเที่ยว ทางรถ เป็นเวลานานๆ ถ้า คนขับอารมณ์ดี แอร์เย็น เครื่องเสียงดี
             เบาะนั่งและช่วงล่างดี จะทำให้ ท่านเดินทางด้วยความเพลิดเพลิน

รถตู้เช่า

รถตู้ให้เช่า ชำนาญทุกเส้นทาง ทั่วไทย และประเทศลาว แต่ง VIP 10 ที่นั่ง
ติดต่อปราโมทย์ 086-3297251 อัตราค่าเช่าเริ่มต้น : 1,500 บาท/วัน
เหมาะสำหรับ รองรับแขก ระดับ VIP  บริการทั่วประเทศ ท่องเที่ยว ประชุม
ตีกอล์ฟดูงาน รับงานประจำ
ทีมงานรถตู้ : ใช้รถตู้รุ่นใหม่ล่าสุดTOYOTA COMMUTER D4Dใหม่ล่าสุดกว้าง
นั่งสบาย DVD MP3 คาราโอเกะ ดูหนัง ฟังเพลง ระบบเสียงสเตอริโอ แอร์เย็น
เฉียบ ประกันชั้น1พนักงานขับรถสุภาพ ชำนาญทุกเส้นทางเป็นอย่างดี
เบาะปรับเอนนอนVIP 10 ที่นั่ง
การบริการคืองานของเรา ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ
คนขับเป็นงาน อารมณ์ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส การบริการทุกท่านด้วยความ
ประทับใจเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริการ ขอบพระคุณในการให้ความสนใจ
เช่ารถตู้และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้

เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง
โทร 086-329-7251
เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ในลาวนะครับ เวลาน้อยกว่า นี้ไปไม่ได้ถ้ามากกว่าเพิ่มวันละ 5,000 บาท
ตัวอย่าง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนเย็นของวันที่ 1 อยู่ในลาวคือวันที่ 2,3,4,5
กลับถึงกรุงเทพเป็นเช้าวันที่ 6 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  32,000 บาท/คัน
อัตรานี้รวม
1   ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว
3.  ค่ารถผ่าน ตม. ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันการเดินทางทุน 1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ (ถ้าผู้ว่าจ้างรับผิดส่วนนี้หักออก 4,000 บาท)
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ
อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาว คนละ 250 บาท (บังคับ)
2.  อำนวยความสะดวกของคนผ่านด่านไทย-ลาว คนละ 250 บาท
3.  ค่าจองที่พัก 500 บาท หรือเราให้เบอร์โทร โรงแรมในลาวที่เราใช้บริการ (จองเอง)
การจอง
โอนเงินมัดจำ  5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์  แก้ววงษา  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  สาขา สาทร  เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-815-4022

เช่ารถตู้ไทยไปลาว ใต้ (ปากเซ,จำปาสัก)
โทร 086-329-7251
เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาวนะครับ ตัวอย่าง ออกจากกรุงเทพฯ เย็นวันที่ 1 อยู่ในลาววันที่ 2,3,4,
กลับถึงกรุงเทพฯ เป็นเช้าวันที่ 5 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  26,000 บาท/คัน
อัตรานี้รวม
1.  ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว (เราจัดหาให้หรือหาเองก็ได้)
3.  ค่ารถผ่าน ตม.ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ  100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ (ถ้าผู้จ้างรับผิดชอบส่วนนี้ หักออก 3,000 บาท)
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ
อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาวคนละ 400 บาท (บังคับ)
2.  ค่าทำเอกสารคนอำนวยความสะดวกผ่านไทย-ลาว คนละ 120 บาท
3.  ค่าจองที่พักหรือเบอร์โทรโรงแรมที่เราใช้บริการอยู่ 500 บาท
การจอง  โอนเงินมัดจำ  5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์  แก้ววงษา  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  สาขา สาทร  เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-815-4022

 

บริการเช่ารถตู้ลาว
เที่ยวเวียงจันทน์ไปเช้า กับเย็นรับที่หน้าด่านลาว วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน

สนใจเช่ารถตู้
รุ่นใหม่ล่าสุด ติดต่อ นายปราโมทย์   แก้ววงษา 0899-212451 , 02-815-4022
website   มีรูปรถให้ดูด้วยครับ
E-mail : pramote2008@hotmail.com

โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนในลาว ท่านละ 7,900 บาท หลวงพระบางหรืออาณาจักรล้านช้างในอดีตเดิมที่ีหลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่า
ของลาวมาก่อน เมื่อองค์การยูเนสโก้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ชื่อของ
หลวงพระบางจึงขจรขจายไปไกล การท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบางจึงมีชื่อเสียง
มากที่สุดของลาวก็ว่าได้

โปรแกรมทัวร์           รถเช่า

ลาวใต้ อุทยานบาเจียง ปราสาทวัดพู หลี่ผี คอนพระเพ็ง ตาดเยือง ตาดฟาน 3 วัน 2 คืน
ท่านละ 5,500 บาท

โปรแกรมทัวร์             รถเช่า

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน แอร์เอเชีย

โปรแกรมทัวร์          รถเช่า

นครวัด นครธม ตาพรหม บันทาสรี โตเลสาบ พนมเค็ง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์            รถเช่า

เหนือ ฮานอย ฮาลอง ไฮฟอง 4 วัน 3 คืน ไป กลับ เครือง

โปรแกรมทัวร์            รถเช่า

กลาง นครเว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน จากกรุงเทพฯ ทางรถ

โปรแกรมทัวร์            รถเช่า

ใต้ โฮจิมินทร์ ดาลัก 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์           รถเช่า

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แสง สี เสียง นครที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก ตื่นเต้นเร้าใจกับกิจกรรมที่สนุกทั้ง
ครอบครัว กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ
ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง คาเมรอน ไฮแลนด์ จิบชาต้นตำรับสัมผัสดอกไม้ แกมสายหมอก
อากาศเย็นฉ่ำสบาย

โปรแกรมทัวร์            รถเช่า

กัวลาลัมเปอร์  คาเมรอน ไฮแลนด์  ปีนัง 4 วัน 3 คืน
กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ
ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง ปุตราจายา เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา และทันสมัย
เมือง IT แห่งใหม่ของโลก คาเมรอน ไฮแลนด์ จิบชาต้นตำรับสัมผัสดอกไม้ แกมสายหมอก
อากาศเย็นฉ่ำสบาย ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ศูนย์กลางการศึกษา และ ศาสนสถาน

โปรแกรมทัวร์             รถเช่า

สิมิลัน

สิมิลัน ดำน้ำทะเลลึก ดูปะการัง สวรรค์แห่งอันดามัน  4 วัน3 คืน

โปรแกรมทัวร์             รถเช่า

   
   

 

 

สนใจติดต่อ
ปราโมทย์ แก้วงษา
0899-212451,0863297251
Mail:Pramote@keylaos.com

เราทำทัวร์ในราคายุติธรรมบริการสุดใจ

 

 

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, 086-3297251 Tel / Line 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า